การสมัคร

Tokyo International University

วิธีการสมัคร

การสมัครเรียนที่ TIU เป็นเรื่องง่าย เพียงทำตามคำแนะนำด้านล่างต่อไปนี้

#1

ยื่นเอกสารการสมัคร
1) ใบรายงานผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ) (Official Transcript)
2) หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (Proof of (Expected) Graduation)
3) ใบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่ใช่ Institutional Placement – IP)
4) จดหมายรับรองหนึ่งฉบับ (Letter of Recommendation)

#2

ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์
ระบบการสมัครออนไลน์ TIU *English

#3

ตรวจสอบผลการสมัคร
(คลิกที่นี่เพื่อดูวันประกาศผล) *English

#4

ยื่นเอกสาร COE Online
(คลิกที่นี่สำหรับ COE Flow) *English

#5

ชำระเงินและลงทะเบียน

#6

การยื่นขอวีซ่า (ในประเทศของผู้สมัคร)
คุณทำเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครออนไลน์ โปรแกรม E-Track ของ TIU มีสองส่วนคือ: การลงทะเบียนออนไลน์และการส่งใบสมัครออนไลน์ โดยหน่วยงานรับสมัครของ TIU จะดำเนินการคัดกรองผู้สมัครแต่ละคนอย่างละเอียด ค่าธรรมเนียมการสมัคร 5,000 เยนต่อการสมัครหนึ่งครั้ง ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากผู้สมัครได้สมัครอีกครั้งในช่วงระยะเวลาการสมัครที่แตกต่างกัน ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่ และมหาวิทยาลัยไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำวิธีการสมัครอย่างละเอียดก่อนที่จะสมัครกำหนดการ

เปิดรับสมัครภาคฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564 (เริ่มเข้าเรียนเดือนเมษายน พ.ศ. 2564)

ระยะเวลารับสมัครการประกาศผลขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าการชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
1 วันที่ 30 มิถุนายน -
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
2 วันที่ 15 กันยายน -
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
3 วันที่ 3 พฤศจิกายน -
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครภาคฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2564 (เริ่มเข้าเรียนเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

ระยะเวลารับสมัครการประกาศผลขั้นตอนการลงทะเบียนนักศึกษา
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าการชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
1 วันที่ 3 พฤศจิกายน -
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
2 วันที่ 5 มกราคม -
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565
3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
4 วันที่ 30 มีนาคม -
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร TIU คือ ใบประวัติแสดงผลการศึกษาและใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ เนื่องจากโปรแกรม E-Track มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจึงต้องมีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี


ประวัติการศึกษา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ (1 ถึง 5) ก่อนถึงวันเปิดเรียนที่ TIU (วันเปิดเรียนที่ TIU คือ วันที่ 1 เมษายน สำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ และในเดือนสิงหาคมสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

1.

สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากระบบการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ * ผู้ที่ข้ามชั้นเรียนหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายหลักสูตรแบบเร่งรัด และสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมตอนปลายปีที่ 6 (หลักสูตร 12 ปี) มีสิทธิในการสมัครเช่นกัน โดยต้องยื่นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร


2.

สำเร็จการศึกษาในประเทศที่มีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 11 ปีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT)ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรของประเทศที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ เบลารุส พม่า เปรู รัสเซีย ซูดานและอุซเบกิสถาน (ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562)


3.

มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

a.

ประกาศนียบัตร International Baccalaureate Diploma
*ออกให้โดยองค์กร International Baccalaureate Organization.
*เฉพาะประกาศนียบัตร IB Diploma แบบเต็มเท่านั้น ส่วนผลการเรียนการสอนของหลักสูตร IB ยังไม่ได้รับการรับรอง

b.

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศเยอรมัน (Abitur) (ที่ออกให้โดย Federal Republic of Germany for College Entrance)

c.

ประกาศนียบัตร Baccalaureate Diploma (ที่ออกให้โดย French Republic for College Entrance)

d.

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา GCE A Level

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา International and UK GCE A Level: ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบอย่างน้อยสองวิชา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา Sri Lanka and Singapore GCE A Level: ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบอย่างน้อยสามวิชา

4.

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน Japanese Pre-University Preparatory Institution หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอกประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนที่วางแผนจะศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น หรือโรงเรียนมัธยมที่ประเทศญี่ปุ่น


5.

สำเร็จการศึกษา 12 ปีจากโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองโดย WASC (Western Association of Schools and Colleges, CIS (Council of International Schools) หรือ ACSI (Association of Christian Schools International). นักเรียนที่มาจากโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรอื่นๆ อาจไม่เข้าเกณฑ์ กรุณาติดต่อเราเพื่อยืนยันคุณสมบัติของคุณ


ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
การทดสอบ / การสอบ คะแนนต่ำสุด How to Submit
TOEFL iBT *61ขอให้สถาบัน ETS ส่งรายงานผลคะแนนตรงไปที่ TIU รหัสสถาบัน TIU คือ 4435
TOEFL PBT *500
TOEIC (Listening & Reading) *700ยื่นใบรับรองผลคะแนนของสถาบัน (Official Score Certificate)
IELTS *5.5อัพโหลดสำเนาแบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบที่มีระบุหมายเลข TRF
Pearson PTE Academic *45ขอให้หน่วยงานที่จัดทดสอบ (Pearson) ส่งผลคะแนนตรงไปที่ TIU
EIKEN *Pre-1ขอให้มูลนิธิ EIKEN Foundation of Japan ส่งหนังสือรับรอง EIKEN หรือใบรับรองผลคะแนน CSE
Duolingo *90
* ต้องเป็นผลคะแนนที่ทดสอบภายในไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสมัคร
Cambridge English Test (CPE/CAE)169อัพโหลดสำเนารายงานผลคะแนนเพื่อแจ้งให้ TIU ทราบหมายเลขประจำตัวผู้สมัครและหมายเลขลับของคุณ
SAT
Evidence-Based Reading and Writing
540ขอให้หน่วยงานที่จัดการทดสอบส่งผลคะแนนตรงไปที่ TIU รหัสสถาบัน (DI) คือ 7536
International Baccalaureate
English A1, A2 (HL, SL)
English Literature (HL, SL)
English B (HL)
4ขอให้หน่วยงาน IB ส่งใบรายงานผลคะแนนตรงไปที่ TIU หรือยื่นสำเนาใบรายงานผลคะแนนโดยต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนมัธยมของคุณ หรือใช้ใบรับรองรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ (Predicted grades)ก็ได้ โดยผู้สมัครต้องยื่นผล IB ล่าสุดทันทีที่โรงเรียนออกให้ ในกรณีที่คะแนนรวมของภาคเรียนสุดท้ายอย่างเป็นทางการต่ำกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ TIU อาจยกเลิกการรับเข้าเรียน
International Baccalaureate
English B (SL)
5
IGCSE
First Language English, English Literature
C
(4 หรือมากกว่า)
ยื่นสำเนาที่รับรองโดยโรงเรียนมัธยมหรือต้นฉบับ
IGCSE
Second Language English
B
IGCSE
English Language
C
(4 หรือมากกว่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร กรุณาดูที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้

คลิกที่นี่